Zpět do obchodu

Registrace

Reklamační řád

Reklamační řád

 

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamačním řádem nejsou dotčena práva Kupujícího plynoucí z Všeobecných obchodních podmínek, zejména pak právo odstoupit od smlouvy dle čl. 5 Všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese či prostřednictvím e-mailu Prodávajícího, v kterékoli jeho provozovně, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. To se nevztahuje:

 

 1. na věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci a její součásti způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 4. na vady, které vyplývají z povahy věci.

 

Kupující dále nemá právo z odpovědnosti za vady, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. Nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady může zaniknout zejména v těchto případech:

 

 • mechanické poškození zboží,
 • elektrické přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • zboží bylo poškozeno zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušným normám ČSN
  • např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje elektrického napětí, při přepětí napájecí sítě apod.,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
 • neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
 • zboží bylo poškozeno počítačovým virem nebo použitím neautorizovaného software,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

 

 1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v článku 3 tohoto reklamačního řádu, má Kupující:

 

 1. právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,
 2. právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit,
 3. právo na přiměřenou slevu, je-li Kupující spotřebitelem a neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže,
 4. právo odstoupit od smlouvy i v případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno.

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, má Kupující práva uvedená v tomto článku reklamačního řádu.

 

Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy.

 

 1. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede Prodávající i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva Kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

 

 1. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

 1. Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Dále mu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

 

 1. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího následujícím způsobem:

 

 • E-mailem či písemně poštou.
 • Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
 • Doručením reklamovaného zboží na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání se Kupujícímu doporučuje, aby zboží zabalil do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení; Prodávající doporučuje označit zboží symbolem KŘEHKÉ. Zabalení do vhodného ochranného obalu a označení zboží symbolem KŘEHKÉ se doporučuje u zboží, které je náchylné k poškození plynoucímu z otřesů, zátěží a dalších nepříznivých vlivů, které se mohou vyskytnout během přepravy zboží. Vhodným zabalením zboží a označením zboží symbolem KŘEHKÉ může Kupující předejít možnému pozbytí svého nároku na uplatnění práv ze záruky. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Zvláštní pozornost by této povinnosti měly věnovat internetové obchody, které svou podnikatelskou činnost vykonávají také v jiných členských státech Evropské unie, neboť mohou být vázáni právními předpisy o mimosoudním řešení sporů těchto států. Tomu by měla být přizpůsobena také informace zveřejněná na jejich internetových stránkách.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1. 2016

 

Formulář odstoupení od smlouvy *

Vyplňte tento formulář / reklamační protokol ( nehodící se škrtněte) a pošlete jej přes webové rozhraní www.bambusoveplenky.cz

*Ve lhůtě 14 dní od obdržení zboží oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Reklamační protokol *

*Oznamuji, že tímto reklamujeme zboží :

Název zboží

Číslo objednávky, číslo voucheru:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Důvod odstoupení od smlouvy / reklamace

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Tefefonní kontakt:

Email ( na tomto emailu vás budeme informovat dalším postupu ):

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum:

 

* Nehodící škrtněte

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu